Powrót

W sytuacji nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych bez skierowania w szpitalnych izbach przyjęć lub w szpitalnych oddziałąch ratunkowych. Należy pamiętać, że miejsca te służą do ratowania życia, a nie do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych, które można otrzymać w trybie ambulatoryjnym, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc:

 • z telefonu stacjonarnego na numer 999
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię, nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego (imię i nazwisko, nr telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na zadane pytania dyspozytora
 • w określonych przypadkach należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte"

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlwkle leki
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania.
Jeżeli natomiast pacjent zdecyduje się na uzyskanie porady medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej, nie posiadającym z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za udzielone świadczenia jak i ewentualne badania diagnostyczne.

Jedynie w przypadkach nagłych pacjent ma prawo do refundacji przez Fundusz kosztów niezbędnych świadczeń zdrowotnych udzielonych przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, który nie jest zwiazany  umową z Funduszem, wówczas gdy wykaże, iż nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas