Powrót

DOWODY UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZONY w dniu, w którym chce skorzysta z świadczenia w przychodni, szpitalu, gabinecie lekarza jest zobowiązany do okazania się dokumentem tożsamości z numerem PESEL, weryfikacja świadczenia odbędzie się drogą elektroniczną systemu Narodowego Funduszu Zdrowia EWUŚ

W przypadku gdy system nie potwierdzi uprawnień, -a takowe pacjent posiada można przedstawic aktualny dokument:

 • RMUA lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • emerytów: legitymacja emeryta
 • rencistów: legitymacja rencisty
 • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni)
 • osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku
 • osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzajace zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia
 • osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej

CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek)
Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia). Dodatkowo, w przypadku:

 • osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność w stopniu znacznym
 • osób, które ukończyły szkołę średnią: świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • osób, które ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egazminu maturalnego: świadectwo maturalne.

Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

UWAGA
Jeżeli pacjent jest ubezpieczony i nie posiada przy sobie aktualnego dokumentu ubezpieczenia a system EWUŚ nie potwierdził uprawnień do świadczenia istnieje możliwośc sporządzenia oświadczenia dostępnego w każdej z rejestracji.

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas