Powrót

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele naszego kraju nabyli takie same prawa i obowiązki jak obywatele innych państw członkowskich Unii. Na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, jakie posiadają w Polsce, są uprawnieni do otrzymania bezpłatnych lub refundowanych do odpowiedniej wysokości świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w krajach Unii.

Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach:

 • Pacjent podczas pobytu czasowego (turystycznego) ma prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia jedynie w placówce, która ma umowę z miejscową kasą chorych (powszechnym ubezpieczycielem będącym odpowiednikiem polskiego NFZ).
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach obowiazujących w kraju pobytu.
 • W większości krajów pacjent dopłaca do świadczeń z własnej kieszeni - jest to koszt nierefundowalny.
 • Przed kosztami niepodlegającymi refundacji chroni indywidualna polisa, którą zaleca się wykupić przed wyjazdem za granicę.
 • Świadczenia udzielane są po przedstawieniu przez pacjenta Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uwaga! W niektórych państwach wymagany jest dodatkowo dokument ze zdjeciem potwierdzający tożsamość.
 • Brak EKUZ może oznaczać konieczność zapłącenia za świadczenie z własnej kieszeni, pomimo iż uzasadnionego świadczenia udzielono w placówce działającej w danym kraju w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Warto jednak zachować faktury lub rachunki - są one bowiem podstawą wystąpienia o refundację do ubezpieczyciela w kraju pobytu lub do NFZ, już po powrocie do Polski. Wniosek o zwrot kosztów leczenia należy złozyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. Raz jeszcze przypominamy - refundacji nie podlegają koszty, które są udziałem własnym pacjenta.
 • Leczenie planowe za granicą wymaga zgody NFZ, inaczej odbywa się na koszt ubezpieczonego.

EKUZ wydawana jest osobom, które wyjeżdżają do innego kraju w celach turystycznych, jadą w odwiedziny, odbywaja krótką podróż złużbową, uczą się lub studiują za granicą, oddelegowane są do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę, czy też pracują w transporcie międzynarodowym. EKUZ wydawana jest na wniosek ubezpieczonego w oddziałach NFZ w całym kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej NFZ w zakładce "Nasze zdrowie w UE".

Ważne:

EKUZ otrzymuje się po wypełnieniu wniosku (dostępnego "tutaj" lub bezpośrednio w siedzibach oddziałów NFZ) oraz przedstawieniu aktualnego dowodu ubezpieczenia. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w NFZ lub przesłać faksem albo pocztą wraz z kopiami dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie zdrowotne.

Za wydanie EKUZ nie są pobierane żadne opłaty, a kartę z reguły wydaje się w dniu złozenia wniosku. W okresie wakacyjnym należy się jednak liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce. EKUZ można odebrać osobiście lub upoważnić do tego pisemnie osobę trzecią. Karta może być także przesłana przez NFZ pocztą na adres podany we wniosku.

Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 • W przypadku wyjazdu turystycznego ubezpieczonego EKUZ wydaje się na okres pobytu za granicą, ale nie dłuzej niż na 4 miesiące licząc od końca miesiaca, za który została zapłacona ostatnia składka na ubezpieczenie.
 • Osoby bezrobotne otrzymują kartę na 30 dni, na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy wydanego w związku z EKUZ.
 • Dla uczniów i studentów podejmujących naukę za granicą karta ważna jest do końca semestru lub roku szkolnego bądź akademickiego, co stwierdza się na podstawie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz zaświadczenia bądź legitymacji ze szkoły lub uczelni.
 • EKUZ dla emerytów ważna jest do 5 lat, dla rencistów - na czas przyznanego świadczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Ważne:

Jeżeli termi ważności karty mija, a osoba ubezpieczona w NFZ nadal przebywa z agranicą, należy złożyć wniosek o wydanie następnej karty. Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie mozna złożyć drogą pocztową lub faksem, bądź upoważniając osobę trzecią do wystąpienia o kartę.

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas